Loksevak – Uttar Pradesh – Kanpur

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List

Sr. N.  Loksevak Name  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
1 Abha Awasthi X X X X Y Y Y Y
2 Aamod Avasthi X X X X X X X Y
3 Alok Awasthi X Y X Y Y Y Y Y
4 Amarnath Bhai X Y X X X X X X
5 Amod Kumar X X X Y Y Y Y X
6 Binda Bhai X Y X Y Y Y Y Y
7 Dayashankar X X X X Y Y Y Y
8 Dipak Malviy X X X X X X X Y
9 Dwarika Prasad Vajpayee X Y X Y Y Y Y Y
10 Jagdamba Bhai X Y X Y Y Y Y Y
11 Kunti Shukla X Y X Y X X X X
12 Priyavanda Awasthi X X X X Y Y Y Y
13 Ramshankar Yadav X Y X Y X X X X
14 Sarala Awashti X Y X Y Y Y Y Y
15 Sawitri Srivastava X Y X Y Y Y Y X

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List