1. Working Committee Members nominated by the President

 • Shri Ramesh Pankaj
 • Shri Shek Hussain
 • Shri Avinash Kakde
 • Sushri Shubha Prem
 • Shri Jagdishan
 • Shri Gourang Mahapatra

2. Presidents of State Sarvodaya Mandals

 • Shri Bhimkant Konwar (Assam)
 • Shri Kalika Singh (Bihar)
 • Shri Siyaram Sahu (Chhatisgarh)
 • Shri Devraj Tyagi (Chandigarh)
 • Shri Ram Singh (Haryana)
 • Shri Jose Mathew (Kerala)
 • Shri Shivcharan Singh Thakur (Maharashtra)
 • Smt. Asha Bothara (Rajasthan)
 • Shri K.M. Natrajan (Tamilnadu)
 • Shri Bhagwan Singh (Uttar Pradesh)
 • Shri Suresh Bhai (Uttarakhand)

3. Shri Ashok Kumar Sharan, Managing Trustee of the Sangh