Loksevak – Uttar Pradesh – Hamirpur

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List

Sr. N.  Loksevak Name  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
1 Arvind Sinh X X X X X X X Y
2 Jitendra Singh X X X X Y Y Y Y
3 Kaamta Naai X X X X X X X Y
4 Krishnavijay Singh X X X X Y Y Y Y
5 Raja Mhata X X X X X X X Y
6 Ramkishor X X X X Y Y Y Y

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List