Loksevak – Uttar Pradesh – Gajipur

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List

Sr. N.  Loksevak Name  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
1 Ishwar Chand X X X X Y Y Y Y
2 Omprakash Arun X X X X X X Y X

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List