Loksevak – Uttar Pradesh – Bijnaur

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List

Sr. N.  Loksevak Name  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
1 Amod Kumar X  X  X  X  X  Y Y X
2 Ashok Kumar X  X  X  X  X  X  Y X
3 Balkaran Singh X  X  X  X  Y X X X
4 Dharmvir Singh X X Y Y X X X X
5 Ghanshyam Singh X X Y Y X X X X
6 Goutam Singh X  X  X  X  X  X  Y X
7 Harprasad Sharma X  X  X  X  Y X Y X
8 Horisingh  X  X  X  X  Y Y X X
9 Indrapal Singh X  X  X  X  X  X  Y X
10 Kushal Kumar X  X  X  X  Y X Y X
11 Lakhpat Singh X  X  X  X  Y X Y X
12 Mo.Akaram,Mo.Lal Saray X  X  X  X  X  Y Y X
13 Mulchand  X  X  X  X  Y X X X
14 Narendra Singh X  X  X  X  Y X X X
15 Pankaj Kumar X  X  X  X  Y X X X
16 Pavan Kumar X  X  X  X  X  X  Y X
17 Ramesh Singh X  X  X  X  Y X Y X
18 Rampal Singh X  X  X  X  Y Y Y Y
19 Ramprasad Singh X  X  X  X  Y X Y X
20 Rohit Kumar X  X  X  X  Y X X X
21 Sanjay Kumar X  X  X  X  X  X  Y X
22 Satyapal Singh (Kunadan Singh) X  X  X  X  Y Y Y X
23 Satyapal Singh (Netramsingh) X  X  X  X  Y Y X X
24 Satyavir Singh X X Y Y X X X X
25 Shivkumar Singh X  X  X  X  Y X Y X
26 Subhashchandra Sharma X X Y Y X X X X
27 Sunil Kumar X  X  X  X  Y Y Y X
28 Suresh Singh X  X  X  X  X  X  Y X
29 Sushilchandra Joshi X  X  X  X  X  X  Y X
30 Valkaran Singh X  X  X  X  X  X  Y X

Back to Uttar Pradesh | Back to State Wise List